Konkursiveebi kasutustingimused

Konkursiveeb on Haridus- ja Noorteameti (edaspidi Harno) ja tema lepinguliste partnerite poolt korraldatavate konkursside ühtne ja turvaline taotlemis-, menetlemis- ja aruandluskeskkond.

Konkursiveebi kui infosüsteemi vastutav töötleja on Harno. Konkursiveebis sisalduvate andmete vastutav töötleja on konkursi korraldaja, kelleks võib olla Harno või selle lepinguline koostööpartner (edaspidi Asutus), vastavalt tema poolt korraldatava konkursiga seotud andmete ulatuses.

Asutuse poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete osas on Harno andmete volitatud töötleja, võimaldades kasutada Konkursiveebi keskkonda, pakkudes Konkursiveebi kasutamisel kasutajatuge ja majutades Konkursiveebis sisalduvaid andmeid oma serverites. Konkursiveebi kasutajad on kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes kasutavad Konkursiveebi keskkonda.

Harno ja Asutused kohustuvad kaitsma Konkursiveebis töödeldavaid isikuandmeid ja nende privaatsust.

 1. Üldtingimused
 1. Konkursiveebi kasutamiseks loetakse mistahes Konkursiveebis asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
 2. Harnol on õigus kasutustingimusi vajadusel ühepoolselt muuta.
 3. Asutusel on õigus kasutada Konkursiveebi tema poolt korraldatava konkursi läbiviimiseks. Igale Asutusele tehakse Konkursiveebis Asutuse halduskeskkond.
 4. Kõikide Asutustega sõlmitakse Konkursiveebi keskkonna kasutamise ja andmete hoidmise kokkulepe. Kokkuleppes fikseeritakse muuhulgas andmete varundamise põhimõtted.
 5. Konkursiveebi külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari jt).
 6. Konkursiveebi külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Harno eelneva kirjaliku loata. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scripte, roboteid ja automatiseeritud tööriistu või programme, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.
 7. Konkursiveebi kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Konkursiveebi kaudu teenuste osutamist, sh peab kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.

 

 1. Konkursiveebi kasutajakonto loomine ja kustutamine
 1. Konkursiveebis taotluste esitamiseks, haldamiseks ja teabe vahetamiseks on vajalik personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava kasutajakonto loomine.
 2. Kasutajakonto loonud isikul on igal ajal juurdepääs enda kasutajakonto andmetele.
 3. Kasutajakonto loomine on võimalik ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID (HarID) või e-posti aadressi kaudu.
 4. ID-kaardi abil kasutajakonto loomisel võib kasutaja soovi korral sisestada ka enda telefoninumbri ja e-posti aadressi. Neid andmeid kasutatakse ainult kasutaja osalusega konkurssidega seotud informatsiooni edastamiseks.
 5. Mobiil-ID ja Smart-ID (HarID) vahendusel kasutajakonto loomisel sisestab kasutaja enda isikukoodi ja telefoninumbri.
 6. E-posti aadressi kaudu kasutajakonto loomisel sisestab kasutaja enda e-posti aadressi ning valib sobiva salasõna. Kasutaja võib soovi korral sisestada Konkursiveebi ka enda telefoninumbri. Telefoninumbrit kasutatakse ainult  kasutaja osalusega konkurssidega seotud informatsiooni edastamiseks.
 7. Asutuse administratiivse töötaja kasutajakonto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. Konkursiveebi kasutusele võtmisel sisestab Asutuse esimese administratiivse töötaja Harno vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
 8. Kasutajakonto kustutamiseks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse Harnole. Asutusega seotud Kasutajakonto kustutamiseks esitatakse vastavasisuline avaldus Asutusele.
 9. Kasutajakonto kustutamisel võivad isikuandmed piiratud aja jooksul säilida Konkursiveebi varukoopias.

 

 1. Isikuandmete kaitse
 1. Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on isiku tuvastamine.
 2. Konkursiveeb töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 3. Isikuandmete töötlemisel rakendatakse kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks.
 4. Isikuandmete töötlemine Konkursiveebis toimub üksnes üle turvalise ühenduse (https). Kasutajad autendivad ID-kaardi, Mobiil-ID või muu tunnustatud identiteedilahenduse ning kontohalduse abil.
 5. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud ja juhendatud isikutel, vastavalt nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
 6. Isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus.
 7. Konkursiveebi kantud isikuandmeid säilitatakse  elektrooniliselt kuni isikuandmete omanik või volitatud esindaja andmete kustutamiseks soovi avaldab.
 8. Kõikides isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks peab kasutaja pöörduma Harno või Asutuse poole, vastavalt kelle poolt korraldatava konkursi korraldamise raames isikuandmeid töödeldakse.
 9. Isikustamata kujul kasutame teie logiandmeid uute haridusvaldkonna digiteenuste arendamiseks. Logiandmete töötlemiseks võimaldame neile ligipääsu volitatud töötlejaks olevale analüüsiettevõttele

 

 1. Töödeldavad kasutajaandmed
 2. Konkursiveebis töödeldakse isikuandmeid konkursi korraldaja poolt määratud koosseisus.
 3. Konkursiveebi sisestatud isikuandmeid töödeldakse vaid kasutustingimustes kirjeldatud juhtudel ja eesmärkidel.
 4. Infosüsteemis esitatud taotlused võivad sisaldada taotluse esitaja poolt esitatud täiendavaid isikuandmeid isiku enda või kolmandate isikute kohta. Taotluse esitaja tagab, et kolmandate isikute isikuandmete esitamine taotluses on õiguspärane.
 5. Konkursiveebi külastusel kogutakse ja salvestatakse isikustatud andmeid (logisid), mis on vajalikud Konkursiveebis tehtavate toimingute jäädvustamiseks: kasutajakonto loomine ja sisenemine ning vastava toimingu aeg,  taotluse, tagasiside või aruande täitmine ja esitamine ning millal kasutaja sessioon lõppes.
 6. Kasutajal on võimalik näha Konkursiveebi seadete alamlehel enda kasutajakontoga seotud isikuandmeid ning taotluste ja eneseanalüüsi alamlehtedel enda poolt sisestatud taotluste ja eneseanalüüsidega seotud teavet.
 7. Konkursiveeb kasutab nn küpsiseid – see on väike andmefail, mis salvestab kasutaja veebilehe eelistusi, kuid seda ei seostata konkreetse isiku või IP-aadressiga. Konkursiveeb kasutab küpsiseid statistilise teabe kogumiseks Konkursiveebi külastajate arvu kohta. Kasutaja võib küpsised blokeerida veebilehitseja seadistustes, kuid see toiming võib piirata veebirakenduse kasutatavust.

 

 1. Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine
 1. Konkursiveebi esitatud andmete õigsuse eest vastutavad andmete esitajad.
 2. Andmete muutmise õigus on isikul endal, Asutusel vastavalt temale antud õigustele ja Asutuse volitusel Harnol. Kõik andmete muudatused logitakse.
 3. Kande tegemisel Konkursiveebi säilitatakse andmed kande tegija kohta ning kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

 

 1. Andmetöötluses osalejate vastutus
 1. Konkursiveeb on majutatud Harno poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites. Serverite ja Konkursiveebi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
 2. Harno vastutab Konkursiveebi tõrgeteta töö ning vajalike arendustööde korraldamise eest, pakub infosüsteemi kasutajatuge, korraldab Konkursiveebis sisalduvate andmete säilimise ja varukoopiate tegemise.
 3. Harno ei vastuta Konkursiveebi tõrgete eest, mis on põhjustatud Harno kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.
 4. Harno ei vastuta kasutajate poolt Konkursiveebi sisestatud andmete ja dokumentide sisu eest.
 5. Harno võib töödelda kõiki Konkursiveebis töödeldavaid isikuandmeid infosüsteemi kasutajatoe ja majutusteenuse pakkumiseks.
 6. Konkursside korraldajad vastutavad vastavalt nende poolt korraldatavate konkurssidega seotud info haldamise, isikuandmete töötlemise nõuete täitmise (muuhulgas informeerimise kohustuse) ja andmesubjekti päringutele vastamise eest.
 7. Asutusel on kohustus tagada Asutuse kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära volitamata isikute ligipääs Konkursiveebile ja isikuandmetele.
 8. Asutus vastutab enda antud rollide kaudu tekitatud kahju korral, mh andmekaitse nõuete rikkumise ja Konkursiveebi toimimist kahjustavate tegevuste eest.
 9. Harnol on õigus ühepoolselt piirata või peatada Asutuse või kasutaja juurdepääsu Konkursiveebile, kui esineb reaalne või potentsiaalne oht Konkursiveebi turvalisusele. Asutuse kasutajate juurdepääsu piiramisest või peatamisest teavitab Harno viivitamata vastavat Asutust ning mõlemad peavad võtma viivitamatult kasutusele meetmed ohu kõrvaldamiseks.
 10. Võimalikust andmelekkest teavitab Harno 72 tunni jooksul kõiki kasutajaid oma veebilehel www.harno.ee, Konkursiveebi üldteadte all ning Konkursiveebis toodud e-posti teel isikuid, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab Harno Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidentiraportite vormi kaudu. Harno võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu.

 

Harno asukoht ja kontaktid:

Haridus- ja Noorteamet

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Tel: (+372) 735 0500

E-post: harno@harno.ee